Đây là cuốn sách được biên soạn bởi trung tâm Đào Tạo Lập Trình Việt Nhật. Ở đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn lộ trình đã được các chuyên gia của Việt Nhật nghiên cứu, tính toán để có thể giúp bạn làm chủ PHP. Các bạn có thể tham khảo để xây đựng cho mình 1 lộ trình phù hợp nhé.

PHẦN I: THIẾT KẾ WEBSITE – FRONTEND

NGÀY 1: GIỚI THIỆU VỀ WEBSITE, CÁCH THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSSITE BẰNG HTMLVÀ CSS

  1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
  2. CHI TIẾT BÀI HỌC

NGÀY 2: CÁC THẺ CƠ BẢN TRONG HTML (Tiếp)

NGÀY 3:LÀM VIỆC VỚI BẢNG, FORM VÀ GIỚI THIỆU CSS

  1. BẢNG (TABLE)
  2. FORM:

NGÀY 4: GIỚI THIỆU HTML5

CÁC THẺ CƠ BẢN TRONG HTML5 [2]

THÀNH PHẦN VIDEO VÀ AUDIO TRONG HTML5

NGÀY 5: GIỚI THIỆU VỀ CSS

CSS LÀ GÌ?

CSS DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

NGÀY 6: CÁC THUỘC TÍNH TRONG CSS

MỘT SỐ THUỘC TÍNH VỀ FONT BACKGOUND

CÁC THUỘC TÍNH VỀ FONT CHỮ

CÁC THUỘC TÍNH VỀ TEXT

ĐIỀU KHIỂN HOVER, TRANSITON

NGÀY 7: CÁC THUỘC TÍNH TRONG CSS (Tiếp)

CÁC THUỘC TÍNH CỦA BOX MODEL

MÔ HÌNH HỘP BOX MODEL

LÀM VIỆC VỚI CÁC THUỘC TÍNH CỦA BORDER

LÀM VIỆC VỚI CÁC THUỘC TÍNH CỦA MARGIN

LÀM VIỆC VỚI CÁC THUỘC TÍNH CỦA PADDING

CÁC THUỘC TÍNH ĐỊNH KÍCH CỠ VÀ CÁC THUỘC TÍNH DÙNG ĐỂ DÀN TRANG TRONG CSS

NGÀY 8: GIỚI THIỆU CSS3

NGÀY 9: THỰC HÀNH CHUYỂN PSD SANG HTML

NGÀY 10: THỰC HÀNH CHUYỂN PSD SANG HTML(P2)

NGÀY 11: THỰC HÀNH CHUYỂN PSD SANG HTML(P3)

NGÀY 12 – 13 : THỰC HÀNH CHUYỂN PSD SANG HTML(P4, P5)

PHẦN II: LẬP TRÌNH PHP VỚI MYSQL – BACKEND

NGÀY 14: GIỚI THIỆU VỀ PHP VÀ MYSQL

CÔNG CỤ VÀ PHẦN MỀM HỖ TRỢ LẬP TRÌNH PHP

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT XAMPP [4]

CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHP [3]

NGÀY 15: CÁC KIỂU DỮ LIỆU VÀ TOÁN TỬ TRONG PHP

CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG PHP [3] [5]

TOÁN TỬ VÀ BIỂU THỨC [3]

NGÀY 16: PHÁT BIỂU CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ VÒNG LẶP

CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF

CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF ELSE TRONG PHP [6]

CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF ELSE LỒNG NHAU

CÂU LỆNH SWITCH, CASE [7]

SWITCH LỒNG NHAU

VÒNG LẶP TRONG PHP [8]

NGÀY 17: MẢNG TRONG PHP

LÀM VIỆC VỚI MẢNG (ARRAY) [10]

CẤU TRÚC CỦA MẢNG

CÁCH TẠO MẢNG

HIỂN THỊ MẢNG TRỰC QUAN

ĐỘ LỚN CỦA MẢNG

KHỞI GÁN GIÁ TRỊ CHO MẢNG

TRUY XUẤT GIÁ TRỊ MẢNG

MẢNG ĐA CHIỀU TRONG PHP

KỸ THUẬT DUYỆT MẢNG [11]

NGÀY 18: FORM DỮ LIỆU TRONG PHP

LÀM VIỆC VỚI FORM [3]

KỸ THUẬT UPLOAD FILE TRONG PHP [12]

NGÀY 19: SESSION – COOKIE TRONG PHP

GIỚI THIỆU VÀ LÀM VIỆC VỚI SESSION – COOKIE [3]

CÁC PHÉP TOÁN XỬ LÝ CHUỖI [3]

ĐỊNH DẠNG CHUỖI

ĐỊNH DẠNG CHUỖI ĐỂ LƯU VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU

NGÀY 20: XÂY DỰNG HÀM VÀ QUẢN LÝ HÀM

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀM TRONG PHP

CÁCH GỌI HÀM THÔNG THƯỜNG

CẤU TRÚC CỦA MỘT HÀM TRONG PHP

TRUYỀN NHIỀU BIẾN VÀO HÀM TRONG PHP

GÁN GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH CHO BIẾN TRUYỀN VÀO

THAM SỐ THỰC VÀ THAM SỐ HÌNH THỨC

CÁC CÁCH GỌI HÀM TRONG PHP

CÁC QUY TẮC PHẠM VI CỦA HÀM

PHẦN III: LẬP TRÌNH PHP KẾT HỢP HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

NGÀY 21: GIỚI THIỆU VỀ MYSQL

GIỚI THIỆU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL

TẠI SAO LẠI SỬ DỤNG MYSQL?

KIỂU DỮ LIỆU TRONG MYSQL [3]

CÁCH SỬ DỤNG MYSQL

NGÀY 22: THAO TÁC TRONG MYSQL

MỘT SỐ THAO TÁC TRONG MYSQL SERVER [3]

NGÀY 23: KỸ THUẬT LẤY DỮ LIỆU TỪ MYSQL

KỸ THUẬT LẤY DỮ LIỆU TỪ MYSQL [3]

NGÀY 24: KỸ THUẬT THÊM SỬA XÓA CƠ BẢN TRONG PHP

KỸ THUẬT THÊM SỬA XÓA DỮ LIỆU TRONG PHP

NGÀY 25. KỸ THUẬT ĐỔ DỮ LIỆU TRONG PHP

KỸ THUẬT ĐỔ DỮ LIỆU LÊN WEBSITE

NGÀY 26. THỰC HÀNH XÂY DỰNG MODULE ĐĂNG KÝ – ĐĂNG NHẬP

NGÀY 27. THỰC HÀNH XÂY DỰNG MODULE USER ĐƠN GIẢN

NGÀY 28. THỰC HÀNH XÂY DỰNG MODULE QUẢN LÝ TIN TỨC ĐƠN GIẢN

NGÀY 29. THỰC HÀNH XÂY DỰNG MODULE QUẢN LÝ SẢN PHẨM ĐƠN GIẢN

NGÀY 30. THỰC HÀNH XÂY DỰNG QUẢN LÝ GIỎ HÀNG ĐƠN GIẢN

PHẦN IV: XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC ONLINE

NGÀY 31: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

NGÀY 32: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

NGÀY 33: THIẾT KẾ GIAO DIỆN FRONTEND (P1)

NGÀY 34: THIẾT KẾ GIAO DIỆN FRONTEND (P2)

NGÀY 35: THIẾT KẾ GIAO DIỆN BACKEND (P1)

NGÀY 36: THIẾT KẾ GIAO DIỆN BACKEND (P2)

NGÀY 37: XÂY DỰNG CHỨC ĐĂNG KÝ CHO WEBSITE

NGÀY 38: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP CHO WEBSITE

NGÀY 39: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG (P1)

NGÀY 40: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG (P2)

NGÀY 41: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT (P1)

NGÀY 42: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ BÀI VIẾT (P2)

NGÀY 43: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DANH MỤC BÀI VIẾT (P1)

NGÀY 44: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ DANH MỤC BÀI VIẾT (P2)

NGÀY 45: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ BANNER (P1)

NGÀY 46: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ BANNER (P2)

NGÀY 47: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ QUẢNG CÁO (P1)

NGÀY 48: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ QUẢNG CÁO (P2)

NGÀY 49: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG TÌM KIẾM

NGÀY 50: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG THỐNG KÊ

NGÀY 51: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÂN TRANG

NGÀY 52: ĐỔ DỮ LIỆU LOẠI TIN VÀO MENU – HIỂN THỊ BANNER

NGÀY 53: HIỂN THỊ BÀI VIẾT Ở TRANG CHỦ

NGÀY 54: VIẾT TRANG HIỂN THỊ BÀI VIẾT THEO LOẠI TIN

NGÀY 55: VIẾT TRANG CHI TIẾT BÀI VIẾT

NGÀY 56: HIỂN THỊ TIN CÙNG LOẠI VỚI TIN ĐANG XEM

NGÀY 57: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG ĐẾM SỐ LƯỢT XEM

NGÀY 58: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG TÌM KIẾM BÀI VIẾT

NGÀY 59: XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÂN TRANG CHO DANH SÁCH BÀI VIẾT

NGÀY 60: HOÀN THÀNH PROJECT WEBSITE TIN TỨC ONLINE CƠ BẢN