Chào mừng các bạn đã trở lại với Series Học PHP và MySQL từ cơ bản đến nâng cao. Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Kỹ thuật đổ dữ liệu lên Website trong PHP.

KỸ THUẬT ĐỔ DỮ LIỆU LÊN WEBSITE

Sử dụng câu lệnh để lấy ra tất cả dữ liệu trong bảng user.

Sau đó dùng vòng lặp while() để đổ dữ liệu vào bảng tương ứng. (Kĩ năng kết hợp PHP và HTML).

THÊM MỚI NGƯỜI DÙNG

Tạo file có tên là them.php.

Để thêm mới chúng ta sử dụng câu lệnh INSERT INTO trong MySQL. Sau khi thêm mới thành công thì sẽ quay trở về trang Quản lý User. Và cách làm như sau:

XÓA NGƯỜI DÙNG.

Tạo file có tên là xoa.php.

Để xóa người dùng chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Nhưng có chút khác so với thêm người dùng đó là khi xóa cần chỉ ra được muốn xóa người dùng nào? Để chỉ ra người dùng cần xóa, chúng ta sử dụng id của người dùng đó.

Truyền id của người dùng đó vào URL của nút xóa:

<a href=”xoa.php?id_user=<?php echo $row[‘id’];?>”>Xóa</a>.

Ở file xoa.php chúng ta lấy id của người dùng cần xóa sử dụng $_GET[‘id_user’],sau đó thực hiện câu lệnh DELETE với điều kiện id = [id_user] lấy trên URL.

Nếu thấy người dùng mình cần xóa không hiển thị ở trang Quản lý User nữa thì có nghĩa là bạn đã làm chính xác.

SỬA NGƯỜI DÙNG.

Để sửa thông tin người dùng, chúng ta cần phải thực hiện hiển thị thông tin của người dùng lên form để có thể chỉnh sửa lại thông tin.

Tương tự như phần xóa, để hiển thị thông tin người dùng cần sửa lên form thì ta cũng cần phải xác định id của người dùng đó. Và ta cũng sẽ dùng $_GET[‘id_user’].

Tiếp đến dùng mệnh đề SELECT với điều kiện là id = id_user để lấy thông tin của người dùng cần sửa. Cách làm như sau:

Lấy dữ liệu trong CSDL của người dùng cần sửa

Đổ dữ liệu vào các ô input của Form với thuộc tính value của form.

Sau khi dữ liệu hiển thị như hình dưới đây:

Chúng ta tiến hành viết câu lệnh cập nhật UPDATE. Cách làm như sau:

Sau khi sửa và cập nhật thành công sẽ đưa người dùng về trang Quản lý User khi này nếu thông tin đúng với thông tin chúng ta cần sửa thì là đã chính xác.

Trên đây là những thao tác cơ bản nhưng chúng cực kỳ quan trọng đối với Website. Nên các bạn cần nghi nhớ và thực hành 1 cách thuần thục chúng nhé.

Download Sourse code tại đây.