Chào mừng các bạn đã trở lại với Series Học PHP và MySQL từ cơ bản đến nâng cao. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mảng trong PHP.

KỸ THUẬT DUYỆT MẢNG

Cách duyệt mảng một chiều, đa chiều trong PHP.

Sau khi dữ liệu được tổ chức dạng mảng, những công việc xử lý đến các phần tử của mảng yêu cầu chúng ta cần có kỹ thuật ghé thăm các phần tử của mảng. Các công việc đó có thể là tính toán hoặc đơn giản là hiển thị dữ liệu trong mảng nhúng vào tài liệu HTML trả về hướng người dùng.

DUYỆT MẢNG LÀ GÌ?

 • Là phương pháp ghé thăm các phần tử của mảng.
 • Phép duyệt giúp chúng ta tác động và xử lý các yêu cầu liên quan trực tiếp các phần tử của mảng(Xuất dữ liệu, tính toán…).

CẤU TRÚC DUYỆT MẢNG

 • Foreach là cấu trúc dùng để duyệt mảng.
 • Trong mỗi bước duyệt chúng ta ghé thăm mỗi phần tử của mảng.
 • KeyValue là thông tin của mỗi phần tử mảng được cung cấp trong vòng lặp.
foreach($myArray as $key=>$value){
    $key: key của phần tử đang được duyệt
    $value: Giá trị của phần tử đang được duyệt
     Xử lý tác động vào các phần tử của mảng
}

Chú ý: Nếu không cần sử dụng đến key thì không cần có key trong cấu trúc vòng lặp foreach.

VÍ DỤ DUYỆT MẢNG MỘT CHIỀU

Ví dụ 1: Xuất thông tin các phần tử của mảng $colorArray

 

Ví dụ 2: Xuất thông tin danh sách học viên

Ở đây, biến $stt$ten tươn ứng với $key$value. Bạn có thể thay tên biến theo từng trường hợp cụ thể.

Ngoài cách duyệt mảng bằng foreach() chúng ta cũng có thể dùng for() hoặc while()

Duyệt mảng bằng for()

Duyệt bảng bằng While()

DUYỆT MẢNG MỘT CHIỀU

 • Là phép duyệt để thăm và xử lý các phần tử của mảng đa chiều.
 • Sử dụng các cấu trúc foreach lồng nhau để duyệt mảng có chiều lớn hơn

Ví dụ:

Để sắp xếp 1 mảng ta dùng hàm sort() như sau:

BÀI TẬP PHẦN MẢNG

Có một mảng số nguyên cho sẵn. Bạn hãy viết chương trình để thực hiện việc sau:

 • In một mảng.
 • In một mảng theo chiều đảo ngược.
 • Tính tổng giá trị của một mảng.
 • Tính tổng giá trị trung bình của mảng.
 • Tìm phần tử nhỏ nhất của mảng.
 • Tìm phần tử lớn thứ 2 của mảng.
 • Viết hàm xoá các phần tử giống nhau trong mảng sao cho mỗi phần tử trong mảng đều có giá trị khác nhau.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về phần mảng (array) mà chúng ta cần nắm được. Các bạn hãy thực hành và làm bài tập để tiến bộ nhé.

Download Sourse tại đây.

Bài tiếp theo “Form dữ liệu trong PHP”.