Chào mừng các bạn đã trở lại với Series Học PHP và MySQL từ cơ bản đến nâng cao. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mảng trong PHP.

Mảng là một kiểu dữ liệu rất quan trọng trong lập trình ứng dụng web, với mảng một chiều, đa chiều giúp chúng ta có thể lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách tối ưu và thao tác cũng rất dễ dàng.

Vậy mảng là gì ?

Mảng là một biến đặc biệt có thể tạo nhiều hơn một giá trị ở một thời điểm.

Ví dụ: Bạn có một list các tên của một nhóm. Nếu như cách lưu trữ thông thường thì bạn thường sử dụng cách khai báo sau đây.

Trên đây chỉ là danh sách 3 tên còn nếu hàng trăm tên thì bạn xử lý như thế nào. Tất nhiên không thể list ra hàng trăm biến như thế được. Ở trong php có một kiểu dữ liệu đấy chính là MẢNG (ARRAY).

CẤU TRÚC CỦA MẢNG

Trong mảng sẽ có nhiều phần tử, mỗi phần tử có cấu trúc KeyValue

  • Key: Là khóa của mảng, dùng để phân biệt các phần tử trong mảng.
  • Value: Là giá trị của phân tử tương ứng với các key trong mảng.
  • Key=>Value là cặp thông tin đặc trưng của mỗi phần tử trong mảng.
<?php
$myArray = array('key1'=>'value1', 'key2'=>'value2');
?>

CÁCH TẠO MẢNG

  • Để tạo mảng ta sử dụng hàm array().
  • Mảng có key mặc định bắt đầu từ 0.
  • Mảng có key được xác định trước

HIỂN THỊ MẢNG TRỰC QUAN

Để hiển thị dữ liệu kiểu mảng một cách trực quan chúng ta sử dụng cấu trúc sau đây.

Ví dụ:

Khai báo mảng có tên là data:

<?php
     $data = array('HTML', 'CSS', 'PHP');
     echo "<pre>";
     print_r($data);
     echo "<pre>";
?>

Kết quả sẽ như sau:

Để bắt đầu lập trình những phần phức tạp hơn, bạn nên chú ý đến lệnh die()exit(). Hai lệnh này giúp chúng ta có thể debug lỗi dễ dàng hơn.

Ví dụ:

Khi đó kết quả sẽ chỉ hiển thị là: 123. Bởi vì khi chạy hết dòng đầu tiên gặp lệnh die() thì sẽ dừng xử lý những dòng code phía sau. Từ đó bạn có thể dễ dàng tìm được lỗi xảy ra trong quá trình phát triển hệ thống.

ĐỘ LỚN CỦA MẢNG

Để xác định độ lớn(số phần tử) của mảng ta sử dụng hàm count().

Khi đó kết quả của đoạn code trên sẽ là 3. Vì trong mảng có 3 phần tử.

KHỞI GÁN GIÁ TRỊ CHO MẢNG

Để tạo giá trị cho mảng chúng ta làm việc thông qua key của nó.

Sau đây là 2 cách chúng ta dùng để khởi tạo giá trị cho mảng.

  • Khởi tạo ngay khi tạo mảng:

  • Khởi tạo riêng lẽ các phần tử của mảng:

TRUY XUẤT GIÁ TRỊ MẢNG

Để truy xuất vào phần tử của mảng mình căn cứ vào key (khóa) của mảng.

  • Đối với mảng có key mặc định.

Kết quả sẽ là: HTML

  • Với mảng có key được xác định.

Kết quả sẽ là 30.

MẢNG ĐA CHIỀU TRONG PHP

Khi một phần tử của mảng có giá trị nó được biểu diễn dưới dạng mảng thì nó được gọi là mảng đa chiều.

Mảng đa chiều thường sử dụng lưu trử dữ liệu có cấu trúc nhiều tầng.

Các thao tác trên mảng tương tự với mảng một chiều.

Chúng ta lấy ra Học phí của khóa học FRONTEND như sau:

Download Sourse tại đây.

Bài tiếp theo “Cách duyệt mảng trong PHP”.