Chào mừng các bạn đã trở lại với Series Học PHP và MySQL từ cơ bản đến nâng cao. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về toán tử và biểu thức trong PHP.

Toán tử gán: Thấy ngay khi ta gán 1 biến.

Ví dụ:

Toán tử số học: là các phép toán cộng trừ nhân chia…

Ví dụ:

Toán tử so sánh :các phép toán logic như so sánh bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn…

Ví dụ:

Toán tử logic: Toán tử logic là tổ hợp các giá trị boolean có kết quả trả về là TRUE hoặc FALSE.

Ví dụ:

Các phép toán với biến kiểu string

Ta sử dụng dấu “. “ để ghép hai biến kiểu string với nhau.

Ví dụ :

$first = "Phineas";

$last = "Phop";

$full = $first. " ". $last; echo ($full);

// $full = "Phineas Phop" ;

Ta có thể ghép hai xâu như sau:

echo ($last. "'s Bicycles");//print : Phop's Bicycles

Để có thể chèn một biến vào trong hàng có kiểu string thì tên biến phải để trong dấu đóng mở ngoặc nhọn.

echo (“${last}‟s Bicycles”);

Các phép toán tăng giảm

Phép tăng : phép tăng (toán tử tăng) tăng giá trị của toán hạng lên một đơn vị.

$a ++ : $a được sử dụng rồi mới tăng.

++ $a : $a tăng rồi mới được sử dụng.

Phép giảm : tương tự như phép tăng, khác là giá trị bị giảm đi một đơn vị.

$a — : $a được sử dụng rồi mới giảm.

— $a : $a giảm rồi mới được sử dụng.

Ví dụ :

$a = 10;

// $a bằng 10

$b = $a++ ;  // $a bằng 11 nhưng $b bằng 10

$a = 10;

// $a bằng 10

$b = -- $a ; // $a bằng 9 và $b bằng 9

Phép toán điều kiện

Phép toán điều kiện cùng với toán hạng tạo nên biểu thức điều kiện. Ta ký hiệu e1 ,e2, e3 là ba toán hạng.

Biểu thức có dạng : e1 ? e2 : e3

Nếu e1 != 0 thì giá trị của biểu thức điều kiện là e2 Nếu e1 == 0 thì giá trị của biểu thức điều kiện là e3.

Ví dụ : Tìm max

max = $a>$b ? a : b ;

Toán tử sizeof (đối tượng)

Phép toán sizeof cho biết kích thước (tính bằng byte ) ô nhớ mà đối tượng chiếm trong bộ nhớ. Đối tượng ở đây có kiểu là integer, double, string.

Ví dụ :

$a = 10;

echo sizeof($a);

Thứ tự ưu tiên của toán tử

Các toán tử khác nhau có thể có độ ưu tiên khác nhau. Trong cùng 1 biểu thức có nhiều toán tử, toán tử nào có độ ưu tiên cao hơn sẽ được thực hiện trước (trừ khi bạn nhóm các biểu thức lại bằng dấu ngoặc ( và ) ). Nếu trong biểu thức có 2 toán tử có cùng độ ưu tiên thì qui tắc liên kết của từng toán tử sẽ qui định thứ tự thực hiện của các toán tử đó.

Sau đây là bảng liệt kê các toán tử cùng thứ tự ưu tiên của chúng (toán tử có độ ưu tiên cao hơn được liệt kê bên trên, các toán tử có độ ưu tiên thấp hơn được lệt kê bên dưới).

Download Sourse code tại đây.

Bài học tiếp theo “Câu lệnh điều kiện trong PHP“.