Câu lệnh SELECT trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu truy vấn dữ liệu từ một bảng bằng câu lệnh truy vấn SELECT trong Oracle.
Trong Oracle, một bảng sẽ bao gồm các cột và các hàng. Để truy vấn dữ liệu từ một hoặc nhiều cột của một bảng ta sử dụng lệnh có cú pháp như sau:

SELECT
Cột 1,
Cột 2,
Cột 3,

FROM
Bảng dữ liệu

Trong câu lệnh SELECT này:
– Đầu tiên chúng ta cần đó là bảng để truy vấn dữ liệu sau lệnh FROM.
– Tiếp theo là các cột mà chúng ta muốn lấy dữ liệu từ bảng. Nếu lấy tất cả c ác cột dữ liệu từ bảng ta chỉ cần SELECT * mà không cần chỉ rõ từng cột trong bảng.
Ngoài ra câu lệnh SELECT phức tạp hơn khi có thêm các mệnh đề: ORDER BY, GROUP BY, HAVING, JOIN. Trong bài này tôi chỉ tập trung cho mệnh đề SELECT và FROM.

Chúng ta cùng tìm hiểu lệnh SELECT từ bảng sau:

Dữ liệu trong bảng SINHVIEN như sau:

A, Lấy dữ liệu một cột:
SELECT masv FROM sinhvien;

B, Lấy dữ liệu từ nhiều cột:
SELECT masv, tensinhvien, gioitinh FROM sinhvien;


C, Lấy dữ liệu tất cả các cột:
– Cách 1: liệt kê tất cả các cột của bảng
SELECT masv, tensinhvien, ngaysinh, gioitinh, quequan FROM sinhvien;
– Cách 2: dùng lệnh ‘*’
SELECT * FROM sinhvien;

Lưu ý rằng bạn không nên sử dụng dấu hoa thị (*) khi truy vấn vào các ứng dụng. Bạn nên chỉ định rõ ràng các cột mà từ đó bạn muốn truy vấn dữ liệu ngay cả khi bạn muốn truy xuất dữ liệu từ tất cả các cột của bảng. Bạn chỉ nên viết tắt dấu hoa thị (*) cho các truy vấn đặc biệt.

Điều này là do một bảng có thể có nhiều hơn hoặc ít cột hơn trong tương lai do các thay đổi của bảng. Nếu bạn sử dụng dấu hoa thị (*) trong mã ứng dụng và giả sử rằng bảng có một tập hợp cột cố định, ứng dụng có thể không xử lý các cột bổ sung hoặc truy cập các cột đã bị loại bỏ.

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng câu lệnh Oracle SELECT để truy xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều cột của bảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *